Print This Email This
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

จะเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจร้านอาหาร หนึ่งในใจลูกค้า พนักงาน และสังคม

พันธกิจ

  • ให้บริการแก่ลูกค้าในฐานะคนสำคัญ สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
  • เน้นจุดขายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการที่สร้างความแตกต่าง
  • สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ต่อเนื่อง และยั่งยืน
  • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ชุมชน สังคม และรัฐบาล
  • สร้างคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีให้แก่พนักงานบริษัททุกคน
ค่านิยม

บริษัทให้ความสำคัญแก่ลูกค้า โดยยึดหลัก “CUSTOMER” ในการปฏิบัติงาน อันประกอบไปด้วย


C
Customer Focus
มุ่งเน้นที่ลูกค้า
U
Unity
สามัคคีกันเป็นหนึ่ง
S
Standard
คำนึงซึ่งมาตรฐาน
T
Trust
ทำงานอย่างเชื่อใจ
O
Ownership
คิดให้เหมือนเจ้าของ
M
Mentor
มีมุมมองที่ปรึกษา
E
Ethic
ซื่อสัตย์ มีจรรยา
R
Recognition
ให้คุณค่าผู้ทำดี