Print This Email This
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 มีดังนี้