Print This Email This
การประชุมผู้ถือหุ้น
  • 2558
  • 2559
  • 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
  ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
  ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  ข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  แผนที่สถานที่จัดประชุม –โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
  ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
  ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  ข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  แผนที่สถานที่จัดประชุม –โรงแรมพระนครแกรนด์วิว
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559
  ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. แบบ ค.
  ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  ข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  แผนที่สถานที่จัดประชุม - โรงแรมอนันตรา กรุงเทพ สาทร
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560